ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14

73135 ΧΑΝΙΑ

ΤΗΛ. 28210 88999

FAX. 28210 86606


Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;,
Άρθρο 56

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΤΡΟΧΟΠΕΔΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 
Άρθρο 56
Τροχοπέδηση ρυμουλκούμενων.
 

1.Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 57 παρ. 1 περίπτωση γ' του παρόντος Κώδικα, τα ρυμουλκούμενα, εκτός από τα ελαφρά, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με τα ακόλουθα δύο συστήματα τροχοπέδησης.
 

α) Τροχοπέδη πορείας, με την οποία επιβραδύνεται η κίνηση του οχήματος μέχρις ακινησίας αυτού κατά τρόπον ασφαλή, ταχύ και αποτελεσματικό, με οποιεσδήποτε συνθήκες φόρτωσής του, και σε μέγιστη ανηφορική ή κατηφορική κλίση της οδού επί της οποίας κινείται.
 

β) Τροχοπέδη στάθμευσης με την οποία παραμένει το όχημα ακίνητο σε οποιεσδήποτε συνθήκες φόρτωσής του σε ανηφορική ή κατηφορική κλίση 18%. Οι επιφάνειες τριβής της τροχοπέδης αυτής διατηρούνται στη θέση πέδησης με συσκευή, η ενέργεια της οποίας είναι καθαρά μηχανική. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις ρυμουλκούμενων, τα οποία δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από το έλκον όχημα χωρίς την χρήση εργαλείων και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα για την τροχοπέδη στάθμευσης συνδυασμού οχημάτων.
 

2. Τα συστήματα τροχοπέδησης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο είναι δυνατό να έχουν κοινά τμήματα, επιτρεπομένου του συνδυασμού αυτών.


3. Η τροχοπέδη πορείας πρέπει να επενεργεί σε όλους τους τροχούς του ρυμουλκούμενου και να τίθεται σε ενέργεια από την θέση οδήγησης του έλκοντος οχήματος. Από την διάταξη αυτή εξαιρούνται τα ρυμουλκούμενα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους μέχρι 3.500 χιλιόγραμμων, η τροχοπέδη των οποίων μπορεί να είναι κατασκευασμένη ώστε να τίθεται σε ενέργεια αυτόματα όταν το ρυμουλκούμενο κινείται προς το επιβραδύνον έλκον όχημα.
 

4. Η τροχοπέδη πορείας και στάθμευσης πρέπει να επενεργεί επί επιφανειών πέδησης οι οποίες είναι σταθερά συνδεδεμένες με τους τροχούς δια μέσου στοιχείων επαρκούς αντοχής.


5. Η τροχοπέδη πορείας, σε περίπτωση απόσπασης του ρυμουλκούμενου, πρέπει να ακινητοποιεί αυτό αυτόματα. Της διάταξης αυτής εξαιρούνται, με τις πιο κάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις, τα μονοαξονικά ρυμουλκούμενα και από τα διαξονικά, εκείνα των οποίων η απόσταση των αξόνων είναι μικρότερη του ενός μέτρου:

 
α)αν το μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό βάρος αυτών δεν υπερβαίνει τα 1.500 χιλιόγραμμα, και


β) όταν, εκτός των ημιρυμουλκουμένων, είναι εφοδιασμένα, πλην της κύριας συσκευής σύνδεσης και με δευτερεύουσα σύνδεση, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 81 παρ. 18 του παρόντος Κώδικα.


6. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία ως και αυτός που οδηγεί όχημα που έλκει ρυμουλκούμενο εκ των ανωτέρω, το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα τροχοπέδησης που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με πρόστιμο "τριάντα επτά χιλιάδων (37.000)" δραχμών.