ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14

73135 ΧΑΝΙΑ

ΤΗΛ. 28210 88999

FAX. 28210 86606


Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;,
Άρθρο 112

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 112
Καταργούμενες διατάξεις.
 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα καταργούνται:
 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 ν.δ. 289/1969 "Περί των αδειών ικανότητας οδηγών αυτοκινήτων και δίτροχων-τρίτροχων οχημάτων και αδειών μηχανοτεχνιτών και ηλεκτροτεχνιτών".


2. Ο ν. 614/1977 "Περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας", όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 894/1979, 1512/1985, 1788/1988 και 1903/1990.


3. Ο υπ' αριθμ. 52/18/19-4-1979 Π.Υ.Σ. "Περί μεγίστου επιτρεπομένου ορίου ταχύτητας αυτοκινήτων εις εθνικάς οδούς".


4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, ως και η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 "Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις".


5. Τα άρθρα 7 και 8 του ν. 1485/1984 "Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.δ. 674/1970 "Περί ιδρύσεως Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και άλλες διατάξεις".
 

6. Το άρθρο 11 του ν. 1959/1991 "Για τις οδικές μεταφορές τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις" ως προς τα πρόστιμα και αφαίρεση της άδειας και των κρατικών πινακίδων που επιβάλλονται στον κάτοχο ή οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης για υπερφόρτωση του οχήματος κατά την εκτέλεση δημόσιας μεταφοράς πέραν του 10% και 20% αντίστοιχα του μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους του.


7. Κάθε άλλη διάταξη ανεξάρτητα από τον τρόπο θέσπισής της, που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα στα οποία αναφέρονται οι διατάξεις του Κώδικα αυτού. Υπουργικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί με βάση εξουσιοδοτική διάταξη του ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167 Α') και τους μεταγενέστερους αυτού τροποποιητικούς νόμους, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νέου αυτού Κώδικα.