ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14

73135 ΧΑΝΙΑ

ΤΗΛ. 28210 88999

FAX. 28210 86606


Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;,
Άρθρο 108

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 108
Σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς των οδηγών.


1. Με απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης, καθιερώνεται Σύστημα Ελέγχου της συμπεριφοράς των Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.) όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων ή ορισμένων κατηγοριών εξ' αυτών ή και των μοτοποδηλάτων, με την συγκέντρωση και καταχώρηση των στοιχείων για τις διαπραττόμενες απ' αυτούς παραβάσεις ορισμένων διατάξεων του παρόντος Κώδικα και της κατηγορίας αυτών.


2. Με την αυτήν απόφαση καθορίζονται ο τρόπος συγκέντρωσης και καταχώρισης των πιο πάνω στοιχείων, βαθμολόγηση των παραβάσεων, τα επιβαλλόμενα διοικητικά μέτρα στην περίπτωση συγκέντρωσης ορισμένης βαθμολογίας, ως και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
 

3. Τα πιο πάνω διοικητικά μέτρα επιβάλλονται και εκτελούνται παράλληλα και ανεξάρτητα με τις ποινικές κυρώσεις.


4. Για όσες παραβάσεις εντάσσονται στο σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα, οι οποίες προβλέπουν διοικητικές ποινές, ως και οι διατάξεις, με τις οποίες επιβάλλονται παρεπόμενες ποινές αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδηγού από τα δικαστήρια, πλην ορισμένων παραβάσεων που καθορίζονται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργών, για τις οποίες επιβάλλονται παράλληλα και οι διοικητικές κυρώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.
Για τις παραβάσεις του παρόντος Κώδικα που θα ενταχθούν μελλοντικά στο σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών, μπορεί, με την απόφαση ένταξής τους, να επιφυλάσσεται η εφαρμογή και των ιδίων αυτών διατάξεων. Οι σχετικές παραβάσεις καταγράφονται και τιμωρούνται κατά τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση, που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού.
- Από το άρθρο 108 ΚΟΚ συνάγεται ότι οι διατάξεις του ΚΟΚ, οι οποίες προβλέπουν την παρεπόμενη ποινή της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας του οδηγού, εφόσον οι σχετικές παραβάσεις εντάχθηκαν στο ΣΕΣΟ (Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγού - ΡΟΙΝΤ SYSTEM). ACONTRARIO, συνάγεται ότι αν οι σχετικές παραβάσεις δεν εντάχθηκαν στο ΣΕΣΟ, οι παρεπόμενες ποινές ισχύουν και πρέπει να επιβάλλονται υποχρεωτικά από τα δικαστήρια.
Αντίθετα όμως ο ΑΠ παραδόξως δέχεται ότι οι παρεπόμενες ποινές καταργήθηκαν μετά την εφαρμογή του ΣΕΣΟ, ανεξάρτητα αν οι σχετικές παραβάσεις εντάχθηκαν στο σύστημα ή όχι, όπως έκρινε με τις 1624/90 ΠΧΡ ΜΑ/697 και 642/92 ΠΧΡ ΜΒ/646 -βλ. και σχόλιο Αντεισ. Πρωτ. Η. Κολιούση ΠΧΡ ΜΑ/1319.