ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14

73135 ΧΑΝΙΑ

ΤΗΛ. 28210 88999

FAX. 28210 86606


Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;,
Άρθρο 106

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 106
Γνωμοδοτικές Επιτροπές Κυκλοφορίας.
 

1. Με αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορούν να συγκροτηθούν στους νόμους Γνωμοδοτικές Επιτροπές Κυκλοφορίας, οι οποίες απαρτίζονται: α) Του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας κυκλοφορίας της περιφερειακής υπηρεσίας Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., στην οποία υπάγεται ο νόμος. β) Του προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών ή Κ.Τ.Ε.Ο., του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. γ) Του Διευθυντή Διεύθυνσης Τροχαίας. δ) Του προϊσταμένου τεχνικών υπηρεσιών του δήμου ή της κοινότητας, κατά περίπτωση εξεταζόμενου θέματος ή αν δεν υπάρχει του προϊσταμένου τεχνικών υπηρεσιών δήμων και κοινοτήτων.


2. Για την περιοχή του Νομού Αττικής συνιστάται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών Γνωμοδοτική Επιτροπή Κυκλοφορίας, η οποία απαρτίζεται εκ:

α) Του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας κυκλοφορίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ..

β) Του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Μελετών της Υπηρεσίας Οικισμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ..

γ) Του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας, εφόσον είναι κατάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, άλλως ενός υπαλλήλου του ίδιου Κλάδου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

δ) Του αρμόδιου κατά περίπτωση Διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Κίνησης.

ε) Του προϊσταμένου τεχνικών υπηρεσιών του δήμου ή της κοινότητας, κατά περίπτωση εξεταζόμενου θέματος ή αν δεν υπάρχει του προϊσταμένου τεχνικών υπηρεσιών δήμων και κοινοτήτων της οικείας νομαρχίας.

στ) Ενός εκπροσώπου της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων (Ε.Λ.Π.Α.), ειδικευμένου στα κυκλοφοριακά θέματα.

ζ) Ενός εκπροσώπου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.), ειδικευμένου στα κυκλοφοριακά θέματα.
 

3. Με τις αποφάσεις αυτές ορίζεται και ο πρόεδρος, οι αναπληρωτές των μελών των Γνωμοδοτών Επιτροπών Κυκλοφορίας ως και ο γραμματέας της Επιτροπής μετά του αναπληρωτή του.


4. Οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές Κυκλοφορίας γνωμοδοτούν, με βάση κυκλοφοριακές μελέτες και κριτήρια, για τη σκοπιμότητα λήψης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, για τη στάθμευση, την εκτέλεση έργων διευθέτησης και εξοπλισμού οδών και οδικών κόμβων, τον καθορισμό διαδρομών αφετηριών, στάσεων κ.λ.π. των οδικών μέσων δημόσιων μεταφορών, ως και την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών γενικά προβλημάτων. Μέχρι να εκδοθεί το κατά το άρθρο 11 του ν. 803/1978 προεδρικό διάταγμα οι Επιτροπές των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού είναι αρμόδιες να γνωμοδοτούν και για τη χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των σταθμών άφιξης και αναχώρησης υπεραστικών λεωφορείων ή φορτηγών αυτοκινήτων όπου επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται επιβάτες ή φορτοεκφορτώνονται εμπορεύματα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.