ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14

73135 ΧΑΝΙΑ

ΤΗΛ. 28210 88999

FAX. 28210 86606


Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;,
Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Άρθρο 4
Σήμανση οδών με πινακίδες.


1. Οι για τη σήμανση των οδών τοποθετούμενες πινακίδες είναι κατά κατηγορίες οι εξής:
 

α) Αναγγελίας κινδύνου (Κ), δηλωτικές.

αα) Επικίνδυνων θέσεων.

ββ) Προσβάσεων οδικών κόμβων,
γγ) Προσβάσεων ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων.
β) Ρυθμιστικές της κυκλοφορίας (Ρ), δηλωτικές,
αα) Προτεραιότητας,
ββ) Απαγορεύσεων ή περιορισμών,
γγ) Υποχρεώσεων.
γ) Πληροφοριακές (Π), δηλωτικές,
αα) Προειδοποιήσεως κατευθύνσεων,
ββ) Κατευθύνσεων,
γγ) Αριθμήσεις οδών και χιλιομετρήσεων,
δδ)Τοπωνυμιών,
εε) Επιβεβαιώσεων,
στ) Χρήσιμων πληροφοριών για τους οδηγούς οχημάτων και
ζζ) Εγκαταστάσεων
δ) Πρόσθετες (Πρ).
 

2. Οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ-1 μέχρι Κ-40) τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς για τους κινδύνους που υπάρχουν στην οδό προς την κατεύθυνση της κίνησής τους ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και, σε περίπτωση ανάγκης, να μειώσουν την ταχύτητα πορείας τους για να τους αποφεύγουν. Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι:
 

K-1α. Επικίνδυνη αριστερή στροφή. Κ-1δ. Επικίνδυνη δεξιά στροφή.
Κ-2α. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές - η πρώτη αριστερά.
Κ-2δ. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές - η πρώτη δεξιά.
Κ-3. Επικίνδυνη κατωφέρεια, (με κλίση ως η αναγραφομένη στην πινακίδα).
Κ-4. Απότομη ανωφέρεια, (με κλίση ως η αναγραφομένη στην πινακίδα.
Κ-5. Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και στις δύο πλευρές.
Κ-6α. Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά.
Κ-6δ. Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά.
Κ-7. Κινητή γέφυρα.
Κ-8. Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα ή όχθη ποταμού.
Κ-9. Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα, σε κακή κατάσταση, με λάκκους κλπ.
Κ-10. Επικίνδυνο υπερυψωμένο οδόστρωμα ή απότομη κυρτή αλλαγή της μήκος κλίσης της οδού.
Κ-11. Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι) ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού.
Κ-12. Ολισθηρό οδόστρωμα.
Κ-13. Επικίνδυνη εκτίναξη χαλίκων (ασύνδετο αμμοχάλικο).
Κ-14. Κίνδυνος από πτώση βράχων και από την παρουσία τους στο οδόστρωμα.
Κ-15. Κίνδυνος λόγω διαβάσεως πεζών.
Κ-16. Κίνδυνος λόγω συχνής κινήσεως παιδιών (Σχολεία, Γήπεδα, κλπ).
Κ-17. Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διαβάσεως ποδηλατιστών.
Κ-18. Κίνδυνος από τη διέλευση οικόσιτων ζώων.
Κ-19. Κίνδυνος από τη διέλευση αγρίων ζώων.
Κ-20. Κίνδυνος λόγω εκτελούμενων εργασιών στην οδό.
Κ-21. Προσοχή, κόμβος ή θέση όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τρίχρωμη φωτεινή σηματοδότηση.
Κ-22. Κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσης προσγειουμένων ή απογειουμένων αεροσκαφών.
Κ-23. Κίνδυνος λόγω συχνού ισχυρού ανέμου (όπως δείχνει η κατεύθυνση του ανεμουρίου).
Κ-24. Προαναγγελία διπλής κυκλοφορίας. Η πινακίδα αύτη σημαίνει επικείμενη είσοδο από μονόδρομο ή από τμήμα οδού που περιλαμβάνει δύο καταστρώματα χωρισμένα ανά κατεύθυνση με μεσαία διαχωριστική νησίδα, σε τμήμα οδού με κυκλοφορία επί του αυτού οδοστρώματος προς τις δύο κατευθύνσεις προσωρινά ή μόνιμα.
Κ-25. Προσοχή, άλλοι κίνδυνοι (μη δηλούμενοι στις πινακίδες Κ-1 έως Κ-24).
Κ-26. Προσοχή, διασταύρωση όπου ισχύει η προτεραιότητα από δεξιά.
Κ-27. Διασταύρωση με οδό, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
Κ-28α. Διακλάδωση με κάθετη οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
Κ-28δ. Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
Κ-29. Διακλάδωση με λοξή οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
Κ-29δ. Διακλάδωση με λοξή οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
Κ-30. Κυκλικός κόμβος ή πλατεία με υποχρεωτική κυκλική πορεία.
Κ-31. Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης με κινητά φράγματα.
Κ-32. Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα.
Κ-33, Κ-34, Κ-35. Πρόσθετες επαναληπτικές πινακίδες στις προσβάσεις ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων ή κινητών γεφυρών, οι οποίες δηλώνουν την προσέγγιση σε αυτές.
Κ-36. Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα, μονής σιδηροδρομικής γραμμής.
Κ-37. Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα, διπλής ή πολλαπλής σιδηροδρομικής γραμμής.
Κ-38α. Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.
Κ-38δ. Επικίνδυνο έρεισμα δεξιά.
Κ-39. Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Κ-40. Σήραγγα.

 
3. Οι ρυθμιστικές της κυκλοφορίας πινακίδες (Ρ-1 μέχρι Ρ-72) τοποθετούνται για να πληροφορούν αυτούς που χρησιμοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις, προς τις οποίες πρέπει αυτοί να συμμορφώνονται. Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι:
 

Ρ-1. Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας. Η πινακίδα αυτή σημαίνει ότι, στον κόμβο προ του οποίου τοποθετείται, οι οδηγοί πρέπει να παραχωρούν την προτεραιότητα στα οχήματα, τα οποία κινούνται στην άλλη οδό.
Ρ-2. Υποχρεωτική διακοπή πορείας (STOP). (1) Η πινακίδα αυτή που τοποθετείται πριν από κόμβο σημαίνει υποχρεωτική διακοπή πορείας του οχήματος πριν από την είσοδο στον κόμβο και παραχώρηση προτεραιότητας στα οχήματα τα οποία κινούνται στην άλλη οδό. (2) Η αυτή πινακίδα που τοποθετείται σε άλλα σημεία, πλην κόμβου, σημαίνει υποχρεωτική διακοπή πορείας του οχήματος στη θέση της πινακίδας και μη εκ νέου εκκίνηση μέχρις ότου βεβαιωθεί ο οδηγός του, ότι μπορεί να το πράξη χωρίς κίνδυνο.
Ρ-3. Οδός προτεραιότητας.
Ρ-4. Τέλος οδού προτεραιότητας.
Ρ-5. Προτεραιότης της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας λόγω στενότητας του οδοστρώματος.
Ρ-6. Προτεραιότητα έναντι της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας λόγω στενότητας του οδοστρώματος.
Ρ-7. Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα.
Ρ-8. Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα.
Ρ-9. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα, εκτός των δίτροχων μοτοσυκλετών.
Ρ-10. Απαγορεύεται η είσοδος στις μοτοσυκλέτες.
Ρ-11. Απαγορεύεται η είσοδος στα ποδήλατα.
Ρ-12. Απαγορεύεται η είσοδος στα μοτοποδήλατα.
Ρ-13. Απαγορεύεται η είσοδος στα φορτηγά αυτοκίνητα. Η αναγραφή αριθμού τόνων, είτε με λευκό χρώμα στο περίγραμμα του οχήματος, είτε σε πρόσθετη πινακίδα, που τοποθετείται κάτω από την πινακίδα Ρ-13, σημαίνει ότι η απαγόρευση ισχύει μόνο, αν το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος ή του συνδυασμού οχημάτων υπερβαίνει τον αριθμό αυτό.
Ρ-14. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο όχημα το οποίο σύρει ρυμουλκούμενο, πλην ημιρυμουλκούμενου ή ρυμουλκούμενου ενός άξονα. Η αναγραφή αριθμού τόνων, είτε με λευκό χρώμα στο περιγράμματος του ρυμουλκούμενου, είτε σε πρόσθετη πινακίδα, τοποθετούμενης κάτω από την πινακίδας Ρ-14, σημαίνει ότι η απαγόρευση ισχύει μόνον αν το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του ρυμουλκούμενου υπερβαίνει τον αριθμό αυτό.
Ρ-15. Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς.
Ρ-16. Απαγορεύεται η είσοδος σε ζωήλατα οχήματα.
Ρ-17. Απαγορεύεται η είσοδος σε χειράμαξες.
Ρ-18. Απαγορεύεται η είσοδος σε αγροτικά μηχανήματα.
Ρ-19. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.
Ρ-20. Απαγορεύεται η είσοδος εις οχήματα ορισμένων κατηγοριών (π.χ. σε μηχανοκίνητα και ζωήλατα οχήματα).
Ρ-21. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα ... (π.χ. 2) μέτρα.
Ρ-22. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα ... (π.χ. 3,5) μέτρα.
Ρ-23. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους ... (π.χ. 5) τόνους.
Ρ-24. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα βάρους ανά άξονα που υπερβαίνει τους ... (π.χ. 2) τόνους.
Ρ-25. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους που υπερβαίνει τα ... (π.χ. 10) μέτρα.
Ρ-26. Απαγορεύεται η οδήγηση οχήματος σε απόσταση μικρότερη των ... (π.χ. 70) μέτρων από του προηγουμένου.
Ρ-27. Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.
Ρ-28. Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.
Ρ-29. Απαγορεύεται η αναστροφή (στροφή κατά 180 μοίρες).
Ρ-30. Απαγορεύεται το προσπέρασμα μηχανοκίνητων οχημάτων πλην των δίτροχων μοτοσυκλετών χωρίς κάνιστρο.
Ρ-31. Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, μεγίστου επιτρεπομένου βάρους που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, να προσπερνούν άλλα οχήματα. Αναγραφή στην πινακίδα Ρ-31 ή πρόσθετη πινακίδα που τοποθετείται κάτω από την πινακίδας Ρ-31 μπορεί να μεταβάλει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, πάνω από το οποίο ισχύει η απαγόρευση αυτή.
Ρ-32. Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμόν (π.χ. 50) χλμ. την ώρα. Αναγραφή αριθμού τόνων σε πρόσθετη πινακίδα που τοποθετείται κάτω από την πινακίδα Ρ-32, σημαίνει ότι ο περιορισμός της ταχύτητας αφορά μόνον οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τον αριθμόν αυτόν.
Ρ-33. Απαγορεύεται η χρήση ηχητικών οργάνων προειδοποίησης (εκτός για αποφυγή δυστυχήματος).
Ρ-34. Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του Τελωνείου. Η αντικατάσταση της ένδειξης Τελωνείου με άλλη σημαίνει την απαγόρευση της διέλευσης χωρίς στάση προ της δηλούμενης θέσης.
Ρ-35. Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του σταθμού Διοδίων.
Ρ-36. Τέλος όλων των τοπικών απαγορεύσεων, οι οποίες έχουν επιβληθεί με απαγορευτικές πινακίδες στα κινούμενα οχήματα.
Ρ-37. Τέλος ορίου ταχύτητας, το οποίο έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα (π.χ. 40 χλμ. την ώρα).
Ρ-38. Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος, το οποίο έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα.
Ρ-39. Απαγορεύεται η στάθμευση.
Ρ-40. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Εφ' όσον δεν ορίζεται διαφορετικά με πρόσθετη πινακίδα κλπ.... Οι απαγορεύσεις των πινακίδων Ρ-39 και Ρ-40 ισχύουν από τη θέση των πινακίδων μέχρι του επομένου σημείου συνάντησης με οδό και στην πλευρά του οδοστρώματος στην οποία είναι τοποθετημένες αυτές.
Ρ-41. Απαγορεύεται η στάθμευση στην πλευρά της πινακίδας τους μονούς μήνες.
Ρ-42. Απαγορεύεται η στάθμευση στην πλευρά της πινακίδας τους ζυγούς μήνες. Οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί των σταθμεύσεων εφαρμόζονται μόνο στην πλευρά του οδοστρώματος, στην οποία είναι τοποθετημένες οι πινακίδες Ρ-41 και Ρ-42.
Ρ-43. Περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης (στάθμευση περιορισμένης χρονικής διαρκείας).
Ρ-44. Έξοδος από περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης.
Ρ-45. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν, πάνω από ορισμένη ποσότητα, εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
Ρ-46. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν, πάνω ορισμένη ποσότητα, ύλες, που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση υδάτων.
Ρ-47. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά.
Ρ-48. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά.
Ρ-49. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός.
Ρ-50. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά.
Ρ-50α. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά.
Ρ-50δ. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά.
Ρ-51α. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή αριστερά.
Ρ-51δ. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή δεξιά.
Ρ-52. Υποχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
Ρ-52α. Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
Ρ-52δ. Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
Ρ-53. Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή.
Ρ-54. Οδός υποχρεωτικής διέλευσης ποδηλάτων (απαγορευμένης της διελεύσεως άλλων οχημάτων).
Ρ-55. Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών (πεζόδρομος, απαγορευμένης της διέλευσης άλλων, εκτός πεζών, που χρησιμοποιούν την οδό).
Ρ-56. Οδός υποχρεωτικής διέλευσης εφίππων (απαγορευμένης της διέλευσης άλλων, εκτός εφίππων, που χρησιμοποιούν την οδό).
Ρ-57. Υποχρεωτική ελάχιστη ταχύτητα, που αναγράφεται με λευκούς αριθμούς σε ... (π.χ. 30) χλμ. την ώρα. Η πινακίδα αυτή σημαίνει ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούν την οδό, στην είσοδο της οποίας είναι τοποθετημένη, πρέπει να κινούνται με ελάχιστη ταχύτητα (π.χ. των 30) χλμ. την ώρα.
Ρ-58. Τέλος υποχρεωτικής ελάχιστης ταχύτητας που έχει επιβληθεί με την πινακίδα Ρ-57.
Ρ-59. Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες χιόνων σε δύο τουλάχιστον από τους κινητήριους τροχούς του αυτοκινήτου.
Ρ-60. Ανώτατη ταχύτητα περιοχής.
Ρ-61. Έξοδος από περιοχή με ανώτατο όριο ταχύτητας.
Ρ-62. Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος από φορτηγά αυτοκίνητα που έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα.
Ρ-63. Απαγορεύεται το ρυμουλκούμενο όχημα να έχει βάρος μεγαλύτερο από (π.χ. 3) τόνους.
Ρ-64. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.
Ρ-65. Η κάθε κατηγορία χρηστών που απεικονίζει το αντίστοιχο σύμβολο πρέπει να χρησιμοποιεί την πλευρά του αντίστοιχου διαδρόμου που είναι ειδικά επιλεγμένη για αυτήν την κατηγορία.
Ρ-66. Οι διάφορες κατηγορίες χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο.
Ρ-67. Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλλεϋ.
Ρ-68. Τέλος αποκλειστικής διέλευσης λεωφορείων ή τρόλλεϋ.
Ρ-69. Χώρος στάθμευσης με κάρτα.
Ρ-70. Χώρος στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων π.χ. ΤΑΧΙ.
Ρ-71. Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια.
Ρ-72. Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας......
Επιτρέπεται: α) Συνδυασμός ρυθμιστικής και πρόσθετης πινακίδας, με τον οποίο η ρύθμιση περιορίζεται στη συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών της οδού που δείχνει η πρόσθετη πινακίδα. β) Συνδυασμός ρυθμιστικής και πρόσθετης πινακίδας, με τον οποίο εξαιρείται από τη ρύθμιση η συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών της οδού που δείχνει η πρόσθετη πινακίδα.


4. Οι πληροφοριακές πινακίδες (Π-1 μέχρι Π-90γ) τοποθετούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις οδούς, για τη διευκόλυνση των χρηστών των οδών (κατευθύνσεις, αρίθμηση, χιλιομέτρηση, τοπωνυμίες, εγκαταστάσεις κλπ). Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι:

 
Π-1. Προειδοποιητική κατευθύνσεων η οποία τοποθετείται σε οδούς
ταχείας κυκλοφορίας προ διασταυρώσεων με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων.
Π-2. Προειδοποιητική κατευθύνσεων η οποία τοποθετείται σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας προ διακλαδώσεων με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων.
Π-3. Προειδοποιητική κατευθύνσεων για συνήθεις οδούς με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων.
Π-4. Προειδοποιητική για αδιέξοδο.
Π-5. Προειδοποιητική για αδιέξοδο.
Π-6. Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής για στροφή αριστερά στην επομένη διασταύρωση όπου απαγορεύεται αυτή.
Π-7. Προειδοποιητική πινακίδα για προεπιλογή λωρίδας σε διασταύρωση σε οδούς με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας.
Π-8α. Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.
Π-8β. . . . . . .
Π-8γ. Κατεύθυνση, για περισσότερες της μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.
Π-9. Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας, μορφής ορθογωνίου.
Π-10. Κατεύθυνσης προς αεροδρόμιο.
Π-11. Κατεύθυνση προς κατασκήνωση.
Π-12. Κατεύθυνση προς Ξενώνα Νεότητας.
Π-13. Αρίθμηση εθνικών οδών.
Π-14. Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.
Π-15. Χιλιομέτρηση οδών.
Π-16. Χιλιομέτρηση οδών.
Π-17. Αρχή κατοικημένης περιοχής.
Π-18. Τέλος κατοικημένης περιοχής.
Οι πινακίδες Π-17 ή Π-58 και Π-18 ή Π-59, εκτός της πληροφοριακής τους σημασίας, ειδοποιούν τους χρήστες των οδών ότι οι εφαρμοζόμενοι στις κατοικημένες περιοχές κανονισμοί κυκλοφορίας, όπως ο περιορισμός της ταχύτητας, η απαγόρευση χρήσης ηχητικών οργάνων, προειδοποιήσεων κλπ., ισχύουν από την πινακίδα Π-17 ή Π-58 μέχρι την πινακίδα Π-18 ή Π-59, εκτός των τμημάτων εκείνων της οδού, εντός κατοικημένης περιοχής, στα οποία με άλλες πινακίδες παρέχεται ειδοποίηση για διαφορετικούς τυχόν κανονισμούς.
Ρυθμιστικές πινακίδες, οι οποίες τοποθετούνται στην αυτή θέση με την πινακίδα Π-17 ή Π-58 ισχύουν σε όλο το μήκος της οδού, εντός της κατοικημένης περιοχής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με άλλες πινακίδες, σε ορισμένα τμήματα της οδού αυτής.
Π-19. Τοπωνύμια.
Π-20. Επιβεβαιωτική πινακίδα (Παράδειγμα).
Π-21. Διάβαση πεζών.
Π-22. Νοσοκομείο (για την αποφυγή ή μείωση οιουδήποτε μη αναγκαίου θορύβου).
Π-23. Μονόδρομος.
Π-24. Μονόδρομος.
Π-25. Οδός αδιέξοδος.
Π-26. Οδός ταχείας κυκλοφορίας.
Π-26α. Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.
Π-27. Αυτοκινητόδρομος.
Π-27α. Τέλος αυτοκινητοδρόμου.
Π-28. Στάση λεωφορείου ή "τρόλλεϋ".
Π-29. Ορεινή οδός ανοικτή ή κλειστή ανάλογα με τις, ενδείξεις μέσα στα πλαίσια 1,2,3 της πινακίδας,.
Π-30. Συνιστώνται αλυσίδες ή ελαστικά χιόνων (για το πλαίσιο 2 της Π-29).
Π-31. Χώρος επιτρεπομένης στάθμευσης.
Π-31α. Περιοχή επιτρεπόμενης στάθμευσης.
Π-31β. Έξοδος από περιοχή επιτρεπόμενης στάθμευσης.
Π-31γ. Κατεύθυνση προς χώρο επιτρεπόμενης στάθμευσης.
Π-32. Σταθμός Πρώτων Βοηθειών.
Π-33. Συνεργείο επισκευής βλαβών.
Π-34. Τηλέφωνο.
Π-35. Πρατήριο καυσίμων.
Π-36. Ξενοδοχείο ή Μοτέλ.
Π-37. Εστιατόριο.
Π-38. Αναψυκτήριο ή Καφενείο.
Π-39. Θέση για παραμονή εκδρομέων.
Π-40. Σημείο έναρξης περιπάτου.
Π-41. Θέσεις για κατασκηνώσεις.
Π-42. Θέση για τροχόσπιτα.
Π-43. Θέση για κατασκηνώσεις και τροχόσπιτα.
Π-44. Ξενώνας Νεότητας.
Π-45. Τουριστικές Πληροφορίες.
Π-46. Περιοχή κολύμβησης.
Π-47. Εγκαταστάσεις υγιεινής.
Π-48. Ραδιοφωνική συχνότητα πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας.
Π-49. Σήραγγα.
Π-50. Αεροδρόμιο.
Π-51. Ελικοδρόμιο.
Π-52. Εναέρια μεταφορά.
Π-53. Λιμάνι.
Π-54. Τουριστικό λιμάνι.
Π-55. Λιμενικός σταθμός ιπτάμενων σκαφών.
Π-56. Λιμενικός σταθμός εμπορικών οχηματαγωγών πλοίων.
Π-57. Αστυνομία.
Π-58. Αρχή Περιοχής κατοικίας.
Π-59. Τέλος Περιοχής κατοικίας.
Π-60. Άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
Π-61. Άνοδος διάβασης πεζών.
Π-62. Κάθοδος διάβασης πεζών.
Π-63. Ανισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλοπάτια.
Π-64. Συνιστώμενη ταχύτητα.
Π-65. Γενικά όρια ταχύτητας.
Π-66. Λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων ή τρόλλεϋ.
Π-67. Ανώτατα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
Π-68. Όρια ελάχιστων ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
Π-69. Αριθμός και κατευθύνσεις κυκλοφοριακών λωρίδων.
Π-69α.
Π-70. Περιορισμός αριθμού κυκλοφοριακών λωρίδων.
Π-70α. Περιορισμός αριθμού κυκλοφοριακών λωρίδων.
Π-71. Εγκαταστάσεις υγιεινής για άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
Π-72. Κατεύθυνση οχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένο χώρο (π.χ. ΜΕΤΡΟ για χρησιμοποίηση του μεταφορικού αυτού μέσου).
Π-73. Προειδοποίηση κατεύθυνσης οχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένο στεγασμένο χώρο.
Π-74. Κατεύθυνση - επισήμανσης επικίνδυνων καμπυλών.
Π-75. Διαδοχικά βέλη κατεύθυνσης, που τοποθετούνται σε επικίνδυνες καμπύλες κυρίων αρτηριών.
Π-76. Εμπόδιο κινητό, λόγω έργων επί της οδού.
Π-77. Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά νησίδας ή εμποδίου (Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη Ρ-52δ).
Π-78. Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα αριστερά νησίδας ή εμποδίου (Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με τη Ρ-52α).
Π-79. Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά ή αριστερά νησίδας ή εμποδίου. (Συνδυάζεται η τοποθέτησή της π.χ. με την Ρ-52).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ
Π-80. Αναγγελία προσέγγισης σε ανισόπεδο κόμβο.
Π-81. Προειδοποιητική κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου.
Π-82. Προειδοποιητική κατευθύνσεων εισόδου σε αυτοκινητόδρομο από δευτερεύουσα οδό μέσω ανισόπεδου κόμβου.
Π-83. Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου.
Π-84. Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων προ ανισόπεδου κόμβου με αφαίρεση λωρίδας του αυτοκινητόδρομου.
Π-85. Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων στην αρχή εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο (αρχή λωρίδας επιβράδυνσης κόμβου).
Π-86. Κατεύθυνση εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο.
Π-87. Επιβεβαιωτική της εισόδου στο συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο μετά τον ανισόπεδο κόμβο.
Π-88. Προειδοποιητική κατεύθυνσης εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
Π-89. Κατεύθυνσης εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
Π-90α. Προειδοποιητικές εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο σε α,β,γ αποστάσεις 300, 200, 100 μέτρα αντίστοιχα προ της αρχής της λωρίδας επιβράδυνσης του κόμβου (όπου η πινακίδα Π-85).
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η εφαρμογή των ανωτέρω πληροφοριακών πινακίδων (Π-80 έως Π-90γ) μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες οδών με αντίστοιχη χρωματική κωδικοποίηση για κάθε κατηγορία. Είναι δυνατός, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας Κυκλοφορίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ο σχεδιασμός, κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης οδών που προκύπτουν από συνδυασμό δύο ή πινακίδων σήμανσης του σχετικού πίνακα σχεδίων που συνοδεύει τον παρόντα Κώδικα.


5. Οι πρόσθετες πινακίδες (Πρ-1 μέχρι Πρ-18β) τοποθετούνται σε συνδυασμό πάντοτε με άλλες (κύριες) πιν/δες σήμανσης για να δηλώνουν απόσταση, μήκος και λοιπά διευκρινιστικά στοιχεία ισχύος των κυρίων πινακίδων. Η σημασία των πινακίδων αυτών είναι:


Πρ-1. Απόσταση από τη θέση της πινακίδας μέχρι την αρχή της επικίνδυνης θέσης ή της περιοχής στην οποίαν εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος με αυτήν κανόνας ή περιορισμός (π.χ. 200 μ.).
Πρ-2. Μήκος του επικίνδυνου τμήματος ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθοριζόμενος, με την πινακίδα κανόνας ή περιορισμός (π.χ. 1 χλμ.).
Πρ-3α. Αρχή ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί .. (π.χ. 10 μ.) από τη θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.
Πρ-3β. Υπόμνηση ισχύος πινακίδας Π-39 ή Π-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί (π.χ. 5 μ.) και από τις δύο πλευρές της θέσης της πινακίδας.
Πρ-3γ. Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί (π.χ. 10 μ.) από τη θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.
Πρ-4α. Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.
Πρ-4β. Επανάληψη ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.
Πρ-4γ. Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-39 ή Ρ-40, που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.
Πρ-4δ. Επιτρέπεται μόνο για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια.
Πρ-4ε. Εξαιρούνται μόνον οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια. Ως αναπηρικά οχήματα νοούνται αυτά των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα τα οποία φέρουν στο άνω δεξιό μέρος του πίσω κρυστάλλου το ειδικό σήμα, το οποίο χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Πρ-5. Πάγος.
Πρ-6. Βροχή.
Πρ-7. Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διασταύρωση (π.χ. α-β).
Πρ-8. Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διασταύρωση μορφής (π.χ. α-β).
Πρ-9. Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-γ).
Πρ-10. Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β)
Πρ-11. Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).
Πρ-12. Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-γ).
Πρ-13. Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).
Πρ-14α. Επικίνδυνη κλειστή στροφή αριστερά.
Πρ-14δ. Επικίνδυνη κλειστή στροφή δεξιά.
Πρ-15α. Ανακάμπτων ελιγμός αριστερά.
Πρ-15δ. Ανακάμπτων ελιγμός δεξιά.
Πρ-16. Επιτρέπεται μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο.
ΣΥΜΒΟΛΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Πρ-16α. Ζωήλατο όχημα.
Πρ-16β. Χειράμαξα.
Πρ-16γ. Ποδήλατο.
Πρ-16δ. Μοτοποδήλατο.
Πρ-16ε. Μοτοσυκλέτα.
Πρ-16στ. Επιβατικό όχημα.
Πρ-16ζ. Επιβατικό με ρυμουλκούμενο ενός άξονα (τρέιλερ).
Πρ-16η. Αγροτικό μηχάνημα.
Πρ-16θ. Λεωφορείο ή Τρόλλεϋ.
Πρ-16ι. Φορτηγό αυτοκίνητο.
Πρ-16ια. Φορτηγό αρθρωτό (ΚΟΝΤΑΙΗΝΕΡ).
Πρ-16ιβ. Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα (ΝΤΑΛΙΚΑ) πλην ρυμουλκούμενου ενός άξονα.
Πρ-16ιγ. Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα (τρέιλερ).
Πρ-16ιδ. Όχημα που φέρει πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
Πρ-17. Εξαιρείται (από την ισχύουσα ρύθμιση) μόνο η συγκεκριμένη (α+δ) κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο (αρίθμηση αντίστοιχη με την Πρ-16).
Πρ-18α. Επιτρέπεται μόνο για τα “ΤΑΧΙ”.
Πρ-18β. Εξαιρούνται μόνο τα “ΤΑΧΙ”.
 

6.Το σχήμα, η μορφή, τα χρώματα και η επ' αυτών αναγραφές εκάστης των κατά το άρθρο αυτό πινακίδων σήμανσης οδών εμφαίνονται στο συνοδεύοντα τον παρόντα Κώδικα πίνακα σχεδίων πινακίδων σήμανσης οδών.


7.Οι τοποθετούμενες πινακίδες σήμανσης οδών πρέπει να είναι κατασκευασμένες και τοποθετημένες σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.


8. Για την όσο το δυνατό πιο εύκολη ερμηνεία των πινακίδων σήμανσης ή τον περιορισμό της εφαρμογής των ρυθμιστικών πινακίδων σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων ή κατά ορισμένες χρονικές περιόδους, είναι δυνατή η προσθήκη επεξηγηματικών εγγραφών ή συμβόλων μέσα σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κάτω από τη πινακίδα. Οι εγγραφές αυτές ή τα σύμβολα μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται στην πινακίδα εφόσον δεν καθιστούν αυτή δυσνόητη.
 

9. Οι πινακίδες σήμανσης αφορούν τους οδηγούς οι οποίοι κυκλοφορούν σε ολόκληρο το πλάτος του ανοικτού στην κυκλοφορία οδοστρώματος, εκτός αν, με κατάλληλη τοποθέτησή τους, απευθύνονται αποκλειστικά με αυτούς που οδηγούν σε μία ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας που χωρίζονται με κατά μήκος διαγραμμίσεις ή κατάλληλα διαχωριστικά μέσα.


10. Ο οδηγός που δε συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τις ρυθ/κές πιν/δες, Ρ-39, Ρ-40, Ρ-41, Ρ-42, Ρ-43, Ρ-69, Ρ-70, Ρ-71 και Ρ-72 ή το συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες, τιμωρείται για παράβαση της μεν πινακίδας Ρ-40 με διοικητικό πρόστιμο "δέκα πέντε χιλιάδων (15.000)" δραχμών, των δε λοιπών πινακίδων με διοικητικό πρόστιμο "οκτώ χιλιάδων (8.000)" δραχμών. Η παράβαση βεβαιώνεται από το αστυνομικό όργανο, που επιλαμβάνεται αυτής, το οποίο και συντάσσει σχετική έκθεση. Ο παραβάτης καλείται, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, εφόσον το επιθυμεί, να εμφανισθεί στην Αρχή στην οποία υπάγεται το αστυνομικό όργανο που βεβαίωσε την παράβαση και να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί ή εφόσον οι αντιρρήσεις κριθούν αβάσιμες ο Διοικητής της πιο πάνω Αστυνομικής Αρχής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο το οποίο και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης ορίζονται οι λεπτομέρειες της παραγράφου αυτής.


11. Ο οδηγός που δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τις λοιπές, πλην τις Ρ-39, Ρ-40, Ρ-41, Ρ-42, Ρ-43, Ρ-69, Ρ-70, Ρ-71, Ρ-72, ρυθμιστικές πινακίδες ή το συνδυασμό αυτών με πρόσθετες πινακίδες, τιμωρείται με πρόστιμο "είκοσι τρεις (23.000)" δρχ.