ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 14

73135 ΧΑΝΙΑ

ΤΗΛ. 28210 88999

FAX. 28210 86606


Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;,
Άρθρο 72

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΦΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΝΤΑΝΚΛΑΣΤΗΡΕΣ)
 
Άρθρο 72
Αντανακλαστήρες.
 

1. Τα αυτοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα, εκτός από τις δίτροχες μοτοσυκλέτες χωρίς κάνιστρο, επιβάλλεται να έχουν, στο πίσω μέρος τους, δύο τουλάχιστον ερυθρούς αντανακλαστήρες ορατούς κατά τη νύκτα, με συνθήκες αιθρίας, από τον οδηγό που ακολουθεί το όχημα από απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρων και όταν φωτίζεται από τα φώτα πορείας του οχήματος αυτού.
 

2. Οι αντανακλαστήρες των αυτοκινήτων οχημάτων μπορούν να έχουν οποιοδήποτε σχήμα, εκτός τριγωνικού. Των ρυμουλκούμενων επιβάλλεται να έχουν σχήμα ισόπλευρου τριγώνου πλευράς μήκους όχι μικρότερο από 0,15 μ., ούτε μεγαλύτερο από 0,20 μ. και το οποίο τοποθετείται με τη μία κορυφή προς τα πάνω και την απέναντι αυτής πλευρά οριζόντια. Μέσα στο τρίγωνο αυτό απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε φωτεινού σήματος.


3. Το εξωτερικό άκρο της φωτιστικής επιφάνειας του αντανακλαστήρα πρέπει να μην απέχει περισσότερο από 0,40 μ. από το ακρότατο της αυτής πλευράς εξωτερικό όριο του οχήματος.


4. Τα ρυμουλκούμενα επιβάλλεται να έχουν στο μπροστινό μέρος δύο λευκούς αντανακλαστήρες οποιουδήποτε σχήματος, εκτός τριγωνικού, κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού.
 

5. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, ως και αυτός που οδηγεί, αυτοκίνητο όχημα ή ρυμουλκούμενο που δεν έχει τους κατά το άρθρο αυτό προβλεπόμενους αντανακλαστήρες, τιμωρείται με πρόστιμο "οκτώ χιλιάδων (8.000)" δραχμών.